MAARAYNA ANSHHAX-MARINTA SHAQAALAHA DAWLADDA

1. Weedha Siyaasaddda
Dawladda Somaliland waxay dabagalaysaa siyaasadaha lagu dhiirrigalinayo shaqaalaha dawladda si ay joogteeyaan ugu sii wadaan maaraynta habdhaqankooga wanaagsan. Siyaasaduhu waxay isku dayi doonaan inay ku dabbaqaan habraacyada anshax-marinta ee qofka muujiya waxqabadka liita iyo habdhaqanka xun ee ay ku jiraan arrimaha dhaqan xumada ah iyo ka maqnaanshaha shaqada. Anshax marintaa oo loo mari doonaa hab caddaalad ah oo hufan.